Visions Goals Activities

Hva og hvordan

Hva tilbyr businessmastering™ og hvordan fungerer dette?

Hensikten med businessmastering™ er å tilby REFLEKSJONER, TANKEVEKKERE, VERKTØY OG METODER som gir deg muligheten til å omsette dine drømmer til visjoner, mål og aktiviteter. Vi vet at det skrevne ord er mer forpliktende og kraftfullt enn det tenkte. Vi vet at visualisering fungerer. Vi vet at ethvert mål (HVA) trenger en plan for HVORDAN målet skal nås. Leder og medarbeider burde bruke mer tid på felles refleksjon – i god DIALOG – for å SAM-SKAPE. Vi erfarer at mixen av strategiske samtaler (medarbeidersamtalen/utviklingssamtalen) og mer operative samtaler (eksemplevis målstyringssamtaler og resultatoppfølgingssamtaler) kan bidra til nettopp dette.

Vi tror på DIALOG og jobber med relasjonskapital og strukturkapital for å få mer ut av humankapitalen.

Vi anser arbeidet med å implementere selvgående og selvmotiverte ledere og medarbeidere som et stadig viktigere område hos våre kunder i det Nordiske markedet.

Vi opplever også at det er et sprik mellom investert tid og oppnådde gevinster knyttet til arbeidet med medarbeidersamtaler og medarbeiderskap. Filosofien og menneskesynet i lederskap basert på medarbeiderskap, handler om at individet bør ansvarliggjøres, myndiggjøres og modiggjøres i sitt arbeid. Den vet best hvor skoen trykker …..den som har den på og er sitt ansvar for utvikling bevisst. Som (relativt) nylig avdøde Dr. Med. Nils Retterstøl skrev det i forordet til Viktor Frankls bok «Vilje til mening»; Nåtidsmennesket glemmer ofte, i all materialismen det vandrer i, at det også har en ånd, og samtidig frihet og ansvar. Det endelige mål med Frankls eksistensanalyse er at mennesket må hjelpes til å være sitt ansvar bevisst».

Vår tid er mulighetenes tidsalder. For å lykkes i denne er det blitt stadig viktigere å bli kjent med og definere eget verdigrunnlag, visjoner, mål samt kunnskap og ferdigheter for å nå målene. Å skrive ned målene, og tiltak for å nå målene, er viktig. I skriftlig form ligger det mer forpliktelse i de ordene som velges. Å kommunisere målene til andre gir ytterligere effekt på viljen til å nå målene. Vi anbefaler deg å lese mer om dette i menyen inspirasjon – om hvordan det å sette seg mål – og jobbe strukturert med selvledelse – bidrar til betydelige, positive forandringer.

Mange strever med å skape seg en god balanse mellom jobbliv, fritid, helse, relasjoner og personlig utvikling. Vi oppfordrer deg til å ta herredømme over egen agenda og lede deg selv ut av vår tids sykdommer, eksempelvis den såkalte tidsklemma. Hvis dette er et tema hjelper det sannsynligvis å slå av mobilen i perioder og ikke lese epost 24 timer i døgnet. Å forstå informasjonsteknologiens virkning på våre liv er viktig for å kunne ta kontrollen over egen tid. Dette er et område der mange har forbedringspotensiale.

Et høyt stressnivå og fravær av mosjon eller trening er et klassisk eksempel på en uheldig kombinasjon. Dette reduserer energi, glød og motivasjon og øker sjansen for utbrenthet. Selvledelse handler om å bli bevisst egne verdier og behov, andres verdier og behov og skape den rette balansen mellom disse.

Selvledelse handler om å bli bevisst egne verdier og behov, andres verdier og behov og skape den rette balansen mellom disse.

Alle trenger en viss selvinnsikt for å kunne skape en stadig bedre versjon av seg selv.

Alle trenger en viss selvinnsikt for å kunne skape en stadig bedre versjon av seg selv. Og troen på
1) seg selv og det man føler man ER – altså selvfølelse – samt
2) egen kompetanse (kunnskaper, erfaringer og ferdigheter) – altså selvtillit

…. er avgjørende for å skape verdier, resultater og flotte oppLEVelser.

Arne Næss hadde nok rett da han uttalte at spørsmålene ofte kan være viktigere enn svarene. Derfor gir vi deg her noen spørsmål å tenke på.

 

 

 

For deg som er leder/mellomleder/teamleder

Ta utgangspunkt i det vi kaller indre motivasjon; Mestring, Autonomi og Tilhørighet/mening. (MAT). Ta en MAT-prat og still eksempelvis spørsmål om:

 • hva den enkelte har mest lyst til å mestre,
 • hvordan tillitsforholdet legger opp til mestring, og
 • hva medarbeider legger i tilhørighet, og hvordan denne kan styrkes.
 •  

  Helhet og følelser er viktige stikkord i å lykkes med ledelse. Morten Emil Berg (BI) sier at morgendagens ledere i stadig sterkere grad vil måles på emosjonell kompetanse og evne til å legge til rette for balanserte, gode liv. Og transformasjonsledelse handler jo nettopp om å
  – ikke kun apellere til intellektet hos hver enkelt, men også
  – apellere til de følelsesmessige og verdiorientere sidene i mennesket.

  Vi må se mennesket som hele mennesker. Ethvert menneske trenger å bli utfordret på flere områder enn bare budsjetter og tallmål. Å jobbe med arbeidshjulet/kompetansehjulet er å jobbe med helhet og balanse. Vårt interaktive arbeidshjul, masterboard™, utfordrer deg til å sette mål innenfor de viktigste utviklingsområdene eller kompetanseområdene. Ut fra det kan det defineres felles mål.

   

  Flere spørsmål:

  • Hvis ledelse er viktig, hvordan skaper du den oppslutning og den kulturen du vil ha?
  • Hvis ledelse er viktig, hvordan kan du lede en medarbeider uten å vite hva han/hun vil ? (gode mål og tiltak må defineres)
  • Hvis du tror på selvledelse og medarbeiderskap, hvilken struktur og metodikk tilbyr du dine medarbeidere?
  • Hvis du tror det er lurt at dine medarbeidere skriver ned målene sine, hva vil du velge; papir eller EDB?
  • Hvordan investerer du i dine medarbeidere? Hvordan utfordrer du og hvordan inspirerer du dine medarbeidere? Hvordan følger du de opp? Hva koster det å miste en medarbeider og erstatte denne? Hvordan er mestringsklima når alle er selvgående og samarbeidsvillige? Hvordan ser det ut?
  Hva er det som inspirerer meg?

  Hva er det som inspirerer meg?

  For deg som er medarbeider

  Vi anbefaler deg å definere mål og tiltak samt involvere din leder i det du har definert – slik at dere effektivt kan diskutere de aktiviteter som skal til for å realisere ønskede endringer. Om du velger å benytte coach eller mentor i denne prosessen, vil dette ofte akselerere din mestring. Dine masterboards fra modulen Goal Manager kan være glimrende samtalegrunnlag mellom deg og din leder, coach eller mentor. På denne måten får din leder økt innsikt i hvor du ønsker å gå (visjoner/mål) og hvordan du vil komme dit (aktiviteter).

  Spørsmål du kan stille deg selv er:

  • hva/hvem er det som inspirerer meg?
  • hva er jeg unik på? hvilke spesielle evner og ressurser har jeg?
  • hva kan jeg tenke meg å gjøre mer av?
  • hvorfor jobber jeg her, hva gir det meg?
  • hva slags positiv feedback får jeg fra andre?
  • hvordan kan jeg bidra til en bedre og mer givende arbeidsplass?
  • hvordan kan jeg realisere mine drømmer og utnytte mitt fulle potensial?

  Å se for deg hva du vil oppnå – visualisering – er et svært avgjørende steg mot å nå mål. Mange målrettede mennesker benytter dette og «programmerer» hjernen med bilder av det de ønsker. Å sende det man har definert av fremtidsbilder til sin leder innebærer at leder får større kjennskap til det medarbeideren ønsker, og dette er dessuten et godt grunnlag for samtaler og dialog. I tillegg vil det ligge en viss forpliktelse når en sender fra seg sine ønskede mål og planlagte aktiviteter.

  For å skape forandringer og oppnå det man ønsker, er det særlig fire faktorer som som er viktige for å lykkes:

  • emosjonell involvering
  • evne til å definere tydelige mål
  • evne til dialog, herunder å dele verdier, mål og mulige tiltak
  • repetisjon/trening/selvledelse

   

  1) Emosjoner, ikke kun kunnskap

  Eksempel: En person som røyker 30 sigaretter om dagen har sannsynligvis hørt tusenvis av ganger at røyking utgjør en helserisiko (repetisjon). Det å høre rene fakta, har ikke vært nok for at røykeren velger å slutte. Men hvis han får et hjerteinfarkt, og såvidt overlever, kan du forvente at han slutter umiddelbart, grunnet emosjonell involvering.

  2) Tydelige mål og verdier

  En hovedkilde til motivasjon er å sette og leve i tråd med inspirerende mål og verdier. Et mål er noe ganske annet enn et ønske. Det er klart definert, det er skrevet ned, og det er konkret, gjerne i tråd med SMART-modelen (Spesifikt, Målbart, Attraktivt/aktiviserende, Realistisk og Tidsbestemt). Det kan beskrives enkelt for, og deles med, en annen person. Du kan måle det, og du vet om du har nådd det eller ikke. Suksessrike mennesker er gode til å vite hva de vil.

  3) Dialog

  Hva skjer når du deler et mål? Hvordan og hvorfor dele? Når vi deler inspirerende og styrende mål og verdier med andre, skjer følgende – Vi blir mer bevisste når vi skriver det ned. Vi må smake på ordene. Og velge. Prioritere. Vi blir mer presise. Vi øker intensjonen for å nå målet. – Det oppstår en forpliktelse når vi beskriver det vi har tenkt å få til. Sier en medarbeider at han/hun skal arrangere noe 4 ganger i året, er mye av jobben allerede gjort i delingsøyeblikket – De(n) vi viser og forteller målene til, vil kunne hjelpe til med problemløsning – finne de mekanismer som tar oss fra A til B.

  4) Repetisjon / trening / resultatfokus

  Repetering av mål er også en svært viktig faktor for å holde fokus og skape suksess. Hjernen vår tror på det den oppfatter flest ganger, om det så er løgn. Derfor vil en gjentatt eksponering av visjoner, mål og verdier være svært virkningsfullt. Når du visualiserer fremtidsbilder som representerer dine mål, altså hva du ønsker å oppnå, vil du i større grad aktivere emosjonell involvering.

   

  Medarbeideren får hjelp og struktur i sine bevissthetsprosesser

  Medarbeideren får hjelp og struktur i sine bevissthetsprosesser

  Selvledelse, selvobservasjon og evne til å kjenne seg selv og sine sterke sider samt forbedringsområder er også vesentlige øvelser. Kunsten å kunne lære av sine feil og dessuten reflektere over hva som gir suksess, er roten til mye godt.

  Ved å bruke businessmastering™ verktøy og metoder, får du hjelp og struktur til dine bevissthetsprosesser. businessmastering™ tilbyr struktur for refleksjon og for neste steg ved at du får verdifull struktur og støtte for:

  • å bygge kraftfulle visjoner
  • visualisering av dine målbilder
  • aktiv og kontinuerlig målsetting, kortsiktige og lansiktige mål, enkle og krevende mål:
  • struktur for og kontroll med hva som gjenstår av tiltakspunkter etter medarbeidersamtale(r)

   

   
  «Nåtidsmennesket glemmer ofte, i all materialismen det vandrer i, at det også har en ånd, og samtidig frihet og ansvar. Det endelige mål med Frankls eksistensanalyse er at mennesket må hjelpes til å være sitt ansvar bevisst»

  – Psykiater / Dr. Med. Nils Retterstøl, 2007

  [bm_tips_venn]