Visions Goals Activities

Selvledelse og transformasjonsledelse

Når leder og medarbeider jobber sammen i tett samspill, i medarbeiderskap, får vi det beste ut av hverandre. Lederskap med fokus på tydelig strategi og klar retning, der individet slutter seg følelsesmessig til den samme retningen – altså i transformasjonledelse – vil medarbeiderskap og selvledelse ha sin største effekt. Når individet blir ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid, og individet knytter seg både intellektuelt og følelsesmessig til virksomhetens strategi, verdigrunnlag og misjon, er vi på rett vei.

Tydeligere og tydeligere ser vi at ledelse ikke lenger bare skal appellere til det intellektuelle i mennesket, men også med tydelighet appellere til følelser og menneskets dypere behov. Behovet for å være en del av noe meningsfullt, behovet for selv å føle seg betydningsfull, behovet for å bli sett og hørt, blir stadig viktigere ettersom flere og flere forstår at dette er en suksessformel som skaper bedre resultater og flere langtidsfriske medarbeidere. Lederskap med fokus på tydelig strategi og klar retning, der individet slutter seg følelsesmessig til den samme retningen, altså i transformasjonledelse, vil selvledelse og medarbeiderskap ha sin største effekt. Når individet blir ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid, og individet knytter seg både intellektuelt og følelsesmessig til virksomhetens strategi, verdigrunnlag og misjon, er vi på sporet mot optimal lønnsomhet og arbeidsglede. Kikker du på kronikksiden under «Inspirasjon» (i toppmenyen) kan du gi deg selv motiverende påfyll for å forstå hvorfor dette temaet er viktig, og perspektiver på hvordan din virksomhet kan lykkes med basis i ledelsesfilosofien transformasjonsledelse.

Vi ser at det i mange kunnskapsbedrifter er en dragning mot transformasjonsledelse , der visjoner og verdier står sterkt som retningsvisere. I denne relativt nye og moderne ledelsesfilosofien er evne og vilje til å inspirere svært sentralt. Lederne fremstår som rollefigurer og lever selv de forandringene de predikerer. Respekt for enkeltindividet står sterkt, og en vesentlig ønsket effekt er at mennesket har stor medbestemmelse/autonomi i sitt arbeid samtidig som mennesket opplever seg selv som betydningsfullt. Gleden av egen mestring og læring – indre motivasjon – er viktigere enn det mer transaksjonsorienterte bytteforholdet mellom arbeidsgiver/leder og medarbeider. Når mennesket har SELVRÅDERETT (autonomi), opplever MESTRING/LÆRING og føler at det vi gjør gir MENING i tilværelsen, vil motivasjonen være på topp hos kunnskapsarbeideren.

Transformasjonsledelse vil ha størst effekt når leder har kommet et godt stykke i sin egen utvikling, og innehar evner til å treffe hjertet og lidenskapen i hvert enkelt individ. Intellektuell stimulans er ikke nok, den transformasjonsorienterte leder treffer medarbeiderne i deres dypere behov og følelser. Ledelse handler ikke bare om få folk til å gjøre, men å få folk til å ha LYST til å gjøre; å skape lyst og drivkrefter i hver enkelt slik at den enkelte blir ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid.

Vi anser medarbeiderskap, målstyring/selvledelse og medarbeidersamtale-satsing som svært konkrete metoder for å bidra til motivasjon, utvikling og bedre resultater. Særlig når medarbeider, i samråd med leder, definerer tydelige opplæringsmål og dessuten evner å følge opp disse, vil endringer kunne realiseres relativt effektivt.

Når medarbeider stimuleres til å definere ønsket situasjon og samtidig benytter sin bevissthet om egne ferdigheter og utfordringer, er vi på god vei. Jo mer medarbeider aktiviseres i dette, desto bedre læring. Leders jobb blir deretter å sette opp en samtaleplan og gi relevante tilbakemeldinger underveis. Profesjonelle utøvere går sjelden fem-mila uten sekundering underveis.

Lederskap med fokus på tydelig strategi og klar retning, der individet slutter seg følelsesmessig til den samme retningen – altså i transformasjonledelse – vil selvledelse og medarbeiderskap ha sin største effekt.

Når individet blir ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid, og individet knytter seg både intellektuelt og følelsesmessig til virksomhetens strategi, verdigrunnlag og misjon, er vi på sporet mot optimal lønnsomhet og arbeidsglede. Denne siden, samt kronikker under toppmenyen «Inspirasjon» gir deg motiverende påfyll for å forstå hvordan og hvorfor du vil lykkes med basis i denne ledelsesfilosofien.

I transformasjonsledelse er medarbeidere rustet og stimulert til å gjøre egne prioriteringer og vurderinger – de er myndiggjort i sitt arbeid. Lederen er inspirerende, tydelig, emosjonelt og intellektuelt gyldig for hvert enkelt individ (individ- og situasjonsorientert i sitt lederskap), og ikke minst en god rollemodell. Når leder kommuniserer direkte, ærlig og tydelig, og i tillegg går i den retningen som er staket ut, er rollemodelleffekten optimalt forsterkende.

Uansett hvordan du velger å definere lederskap og medarbeiderskap er det vesentlige hva vi skaper sammen – vi er altså på vårt beste sammen med andre, svært sjelden best alene. Og transformasjonsledelse er i fremvekst på ”bekostning” av ledelse basert på kommando, kontroll og belønning (transaksjonsorientering). Både ledere og medarbeidere har dypere behov for mål og mening, og søker en stadig dypere innsikt, og vil trives best i miljøer der kommunikasjon bygger på likeverd og en dialogisk holdning til hverandre (og ikke på monologer og narcissisme). Lederskap og medarbeiderskap kan hjelpe deg til en effektiv og rasjonell utnyttelse av deg selv – og dine medarbeidere – for å nå dine mål, for å dekke ditt ansvarsområde, styrke vilje til utvikling og personlig vekst – de beste rammer for livslang læring. Det er jo slik at vi LEVER så lenge vi LÆRER, og betydningen av individets vilje og mot kommer klart frem i dette (svenske) perspektivet;

Pippi Langstrumpes perspektiv; ”Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!” (Astrid Anna Emilia Lindgren, 1907-2002

 

Vi tror på involverende lederskap med vekt på å forstå individets behov og ønsker. Dette kan ikke gjøres på en god måte uten interesse og innlevelse. Det er viktig at individet inspireres til å dele sine behov med sin leder og sine kolleger. Lederskap basert på medarbeiderskap betyr å legge til rette for at virksomheten lykkes når medarbeiderne lykkes. Dette fordrer god kommunikasjon mellom ledelse og ansatte. Alternativet er lidelse.

Utviklingstriangelet

businessmastering™ verktøykasse og tilhørende metoder legger opp til en god og effektiv dialog mellom leder og medarbeider hva angår mål og utvikling. businessmastering™ tilbyr bl.a. en modul med en digital skjematur, for lagring og oppfølging av den årlige eller halvårlige medarbeidersamtalen (også kalt mål- og utviklingssamtalen).

Å legge til rette for individet betyr også at individet ansvarliggjøres og får tillit og støtte for å gjøre egne valg. Selvledelse handler om å bli bevisst egne verdier og behov, andres verdier og behov og skape den rette balansen mellom disse.

Spørsmål du kan stille deg selv er:

  • hva/hvem er det som inspirerer meg?
  • hva er jeg unik på? hvilke spesielle evner og ressurser har jeg?
  • hva kan jeg tenke meg å gjøre mer av?/li>
  • hva slags positiv feedback får jeg fra andre?
  • hvordan kan jeg bidra til en bedre og mer givende arbeidsplass?
  • hvordan kan jeg realisere mine drømmer og utnytte mitt fulle potensial?
  • Som leder: hvordan kan jeg få innblikk i hva mine ansatte ønsker mer av?
  • Som leder: hvordan kan jeg legge til rette for at mine ansatte når sine mål?

Når flere ledere blir flinkere til å forstå hele menneskets natur og legge til rette for individet (bl.a. gjennom innlevelse og stille gode spørsmål), vil vi alle jobbe mer effektivt sammen for å nå nye mål. Uten å vite hva folk vil er det vanskelig å kunne hjelpe/støtte. Og som H.C. Medlien (Lucky Næroset) sier: «Det blir som regel itte no’ a’ det du ikke har tenkt». Tenker han. Og du og jeg.

Leder og medarbeider er gjensidig avhengig av hverandres åpenhet og nærhet for å kunne nå mål i et fruktbart, tett samspill. Å sende sine drømmer/visjoner og mål – fremtidsbilder – til en leder innebærer at leder får større kjennskap til det medarbeideren ønsker, og dette er jo godt og ikke minst svært sentralt grunnlag for samtaler og dialog rundt prestasjoner, ferdigheter og måloppnåelse. I tillegg vil det ligge en viss forpliktelse når en sender fra seg sine ønskede mål og planlagte aktiviteter. Medarbeider vil stille bedre forberedt til denne type samtaler ved bruk av businessmastering™ – ved å gjøre slike bevissthetsøvelser, en slags hjemmelekse, i forkant.

businessmastering™ egner seg svært godt som grunnlag for videre utvikling og måloppnåelse – som struktur for mestring. Når den enkelte er eksplisitt på hva han/hun ønsker, vil det være lettere for kolleger å hjelpe/oppmuntre vedkommende til å gjøre som planlagt. Vi anbefaler at medarbeider sender sine definerte visjoner, mål og aktiviteter til sin leder i en gitt frekvens, eksempelvis at fokusmål sendes månedlig til nærmeste leder. Og i tett samspill jobbe sammen, for å mestre og utvikle seg, mot motiverende og spesifikke mål. Businessmastering er din interaktive treningsdagbok som bidrar til å effektuere selvledelse og medarbeiderskap .

Morgendagens vinnere – ledere og medarbeidere – legger til rette for det gode liv – i samarbeid. Disse vet at det gode liv krever en en gjennomtenkt balanse mellom jobb- og privatliv.

Fortell hva du vil og folk rundt deg vil kunne hjelpe deg, sparre med deg og bidra til at du når dine mål. Med fokus på medarbeiderskap, klare mål, god kommunikasjon og selvledelse skapes den bevisste virksomhet – en sunn, verdibasert og lønnsom virksomhet med fokus på det som inspirerer og skaper bedre prestasjoner og bedre resultater.

P.S. Vi anbefaler deg å lese mer om dette i under inspirasjon – om hvordan det å være en god medarbeiderl – og jobbe strukturert med selvledelse – bidrar til betydelige, positive forandringer.
Og denne siden gir påfyll innen det beslektede fagområdet medarbeiderskap.

 

«Hvis det i sandhet skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på at finde ham der hvor han er og begynde der.» – Søren Kierkegaard

[bm_tips_venn]